Images

Degree review committee

Assistant Professor Center for Healthy Families’ Research
Chairman: Wang Shu
Vice Chairman: Liu Wenyu
Judges: Wei Jiaolong, Liu Yingzhuang, Cao Hanqiang, Yu Li, Huang Benxiong, Li Qingxia, Ma Yong