Images

Academic Board

Chairman: Wang Shu

Committee member: Ma Hong, Wang Shu, You Xinge, Liu Wenyu, Li Qingxia, Jiang Tao, Cheng Wenqing, Yu Li, Wei Jiaolong

Secretary and liaison :Peng  Kai